रोगाचे नाव हिंदी-इंग्रजीत - DigiShivar
मुख्यपृष्ठ सरकारी योजना शेती बाजारभाव हवामान अंदाज शेतीविषयक बातम्या स्टोरीज

रोगाचे नाव हिंदी-इंग्रजीत

अनुक्रमांक रोगाचे इंग्रजी नाव रोगाचे हिंदी नाव १ तीव्र लिम्फोब्लास्टिक ल्युकेमिया तीव्र लिम्फोब्लास्टिक ल्युकेमिया (रक्त पेशी कर्करोग) 2 तीव्र मायलोइड ल्युकेमिया (एएमएल) तीव्र मायलोइड ल्युकेमिया (एएमएल) 3 पौगंडावस्थेतील कर्करोग किशोरवयीन कर्करोग 4 अॅड्रेनोकॉर्टिकल कार्सिनोमा एड्रेनोकॉर्टिकल कार्सिनोमा ५ एड्स संबंधित कर्करोग कपोसी सारकोमा (सॉफ्ट टिश्यू सारकोमा) कपोसी सारकोमा (सॉफ्ट टिश्यू सारकोमा) 6 एड्स-संबंधित लिम्फोमा कर्करोग लिम्फोमा कर्करोग ७ एड्स-संबंधित प्राथमिक सीएनएस लिम्फोमा
गुदद्वारासंबंधीचा कर्करोग प्राथमिक सीएनएस लिम्फोमा
गुदद्वारासंबंधीचा कर्करोग 8 Astrocytomas बालपण (मेंदूचा कर्करोग) मुलांमध्ये अॅस्ट्रोसाइटोमास (मेंदूचा कर्करोग) ९ अॅटिपिकल टेराटोइड/रॅबडॉइड ट्यूमर, बालपण, मध्यवर्ती मज्जासंस्था (मेंदूचा कर्करोग) अॅटिपिकल टेराटोइड/रॅबडॉइड ट्यूमर, मध्यवर्ती मज्जासंस्था (मेंदूचा कर्करोग) 10 त्वचेचा बेसल सेल कार्सिनोमा – त्वचा कर्करोग पहा त्वचेशी संबंधित बेसल सेल कार्सिनोमा कर्करोग 11 पित्त नलिकाचा कर्करोग पित्त नलिकाचा कर्करोग 12 मुत्राशयाचा कर्करोग मुत्राशयाचा कर्करोग 13 हाडांचा कर्करोग (इविंग सारकोमा आणि ऑस्टियोसारकोमा आणि घातक तंतुमय हिस्टियोसाइटोमा समाविष्ट आहे) हाडांचा कर्करोग 14 ब्रेन ट्यूमर ब्रेन ट्यूमर १५ स्तनाचा कर्करोग स्तनाचा कर्करोग 16 ब्रोन्कियल ट्यूमर (फुफ्फुसाचा कर्करोग) ब्रोन्कियल ट्यूमर (फुफ्फुसाचा कर्करोग) १७ बुर्किट लिम्फोमा (नॉन-हॉजकिन लिम्फोमा) बुर्किट लिम्फोमा (नॉन-हॉजकिन लिम्फोमा) कर्करोग १८ कार्सिनॉइड ट्यूमर (जठरांत्रीय) कार्सिनॉइड ट्यूमर (जठरांत्रीय) १९ कार्सिनोमा कर्करोग कार्सिनोमा कर्करोग 20 मध्यवर्ती मज्जासंस्थेशी संबंधित मेडुलोब्लास्टोमा आणि इतर सीएनएस भ्रूण ट्यूमर, बालपण (मेंदूचा कर्करोग) मध्यवर्ती मज्जासंस्थेशी संबंधित मेडुलोब्लास्टोमा आणि सीएनएस भ्रूण ट्यूमर, (मेंदूचा कर्करोग) २१ जर्म सेल ट्यूमर, बालपण (मेंदूचा कर्करोग) जर्म सेल ट्यूमर, मेंदूचा कर्करोग 22 गर्भाशयाच्या ग्रीवेचा कर्करोग गर्भाशयाच्या ग्रीवेचा कर्करोग 23 क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्युकेमिया (सीएलएल)
क्रॉनिक मायलोजेनस ल्युकेमिया (CML) क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्युकेमिया (सीएलएल)
क्रॉनिक मायलोजेनस ल्युकेमिया (CML) २४ क्रॉनिक मायलोप्रोलिफेरेटिव्ह निओप्लाझम
कोलोरेक्टल कर्करोग क्रॉनिक मायलोप्रोलिफेरेटिव्ह निओप्लाझम
कोलोरेक्टल कर्करोग २५ क्रॅनिओफॅरिंजिओमा, बालपण (मेंदूचा कर्करोग) क्रॅनिओफॅरिन्जिओमा, (मेंदूचा कर्करोग) 26 त्वचेच्या टी-सेल लिम्फोमा – लिम्फोमा (मायकोसिस फंगोइड्स आणि सेझरी सिंड्रोम) त्वचेचा टी-सेल लिम्फोमा – लिम्फोमा (मायकोसिस फंगॉइड्स आणि सेझरी सिंड्रोम) २७ डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू (DCIS) डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू (DCIS) कर्करोग २८ एंडोमेट्रियल कर्करोग एंडोमेट्रियल कर्करोग (गर्भाशयाचा कर्करोग) 29 एपेंडिमोमा, बालपण (मेंदूचा कर्करोग) एपेंडिमोमा, (मेंदूचा कर्करोग) 30 अन्ननलिका कर्करोग अन्ननलिका कर्करोग ३१ एस्थेसिओन्युरोब्लास्टोमा (डोके आणि मान कर्करोग) एस्थेसिओन्युरोब्लास्टोमा (डोके आणि मानेचा कर्करोग) 32 इविंग सारकोमा (हाडाचा कर्करोग) इविंग सारकोमा (हाडांचा कर्करोग) 33 एक्स्ट्रागोनाडल जर्म सेल ट्यूमर एक्स्ट्रागोनाडल जर्म सेल ट्यूमर ३४ डोळ्यांचा कर्करोग इंट्राओक्युलर मेलेनोमा इंट्राओक्युलर मेलेनोमा (डोळ्यांशी संबंधित कर्करोग) 35 रेटिनोब्लास्टोमा रेटिनोब्लास्टोमा ३६ फॅलोपियन ट्यूब कर्करोग फॅलोपियन ट्यूब कर्करोग ३७ पित्ताशयाचा कर्करोग पित्ताशयाचा कर्करोग ३८ गॅस्ट्रिक (पोट) कर्करोग जठरासंबंधी (पोटाचा) कर्करोग 39 गॅस्ट्रोइंटेस्टाइनल कार्सिनॉइड ट्यूमर गॅस्ट्रोइंटेस्टाइनल कार्सिनॉइड ट्यूमर 40 गॅस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर (GIST) (सॉफ्ट टिश्यू सारकोमा) गॅस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर (GIST) (सॉफ्ट टिश्यू सारकोमा) ४१ केसाळ पेशी ल्युकेमिया केसाळ पेशी ल्युकेमिया कर्करोग 42 हृदयातील ट्यूमर, बालपण मुलांमध्ये जन्मजात हृदय कर्करोग ४३ हिपॅटोसेल्युलर (यकृत) कर्करोग हिपॅटोसेल्युलर (यकृत) कर्करोग ४४ हिस्टियोसाइटोसिस, लॅन्गरहॅन्स सेल हिस्टियोसाइटोसिस, लॅन्गरहॅन्स सेलचा कर्करोग ४५ हॉजकिन लिम्फोमा हॉजकिन लिम्फोमा ४६ आयलेट सेल ट्यूमर, पॅनक्रियाटिक न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर आयलेट सेल ट्यूमर, स्वादुपिंड न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर ४७ कपोसी सारकोमा (सॉफ्ट टिश्यू सारकोमा) कपोसी सारकोमा (सॉफ्ट टिश्यू सारकोमा) कर्करोग ४८ मूत्रपिंड (रेनल सेल) कर्करोग मूत्रपिंड (मूत्रपिंड पेशी) कर्करोग 49 लॅन्गरहॅन्स सेल हिस्टियोसाइटोसिस लॅन्गरहन्स सेल हिस्टियोसाइटोसिस कर्करोग 50 स्वरयंत्राचा कर्करोग (डोके आणि मान कर्करोग) स्वरयंत्राचा कर्करोग ५१ रक्ताचा कर्करोग रक्ताचा कर्करोग 52 ओठ आणि तोंडी पोकळी कर्करोग ओठ आणि तोंडी पोकळी कर्करोग ५३ लिम्फोमा लिम्फोमा कर्करोग ५४ पुरुष स्तनाचा कर्करोग पुरुषांमध्ये स्तनाचा कर्करोग ५५ मर्केल सेल कार्सिनोमा (त्वचा कर्करोग) मर्केल सेल कार्सिनोमा (त्वचा कर्करोग) ५६ मेसोथेलियोमा, घातक मेसोथेलियोमा, एक प्रकारचा घातक कर्करोग ५७ NUT जीन बदलांसह मिडलाइन ट्रॅक्ट कार्सिनोमा मिडलाइन ट्रॅक्ट कार्सिनोमा (जनुक उत्परिवर्तनामुळे होणारा कर्करोग) ५८ तोंडाचा कर्करोग तोंडाचा कर्करोग ५९ एकाधिक अंतःस्रावी निओप्लासिया सिंड्रोम अंतःस्रावी निओप्लाझिया सिंड्रोम ६० एकाधिक मायलोमा/प्लाझ्मा सेल निओप्लाझम मल्टिपल मायलोमा/प्लाझ्मा सेल निओप्लाझम कर्करोग ६१ मायकोसिस फंगॉइड्स (लिम्फोमा) मायकोसिस फंगॉइड्स (लिम्फोमा) कर्करोग ६२ मायलोजेनस ल्युकेमिया, क्रॉनिक (सीएमएल) मायलोजेनस ल्युकेमिया, क्रॉनिक (सीएमएल) कर्करोग ६३ मायलोइड ल्युकेमिया, तीव्र (एएमएल) मायलॉइड ल्युकेमिया, तीव्र (एएमएल) कर्करोग ६४ मायलोप्रोलिफेरेटिव्ह निओप्लाझम, क्रॉनिक मायलोप्रोलिफेरेटिव्ह निओप्लाझम, क्रॉनिक ६५ अनुनासिक पोकळी आणि परानासल सायनस कर्करोग अनुनासिक पोकळी आणि paranasal सायनस कर्करोग ६६ न्यूरोब्लास्टोमा न्यूरोब्लास्टोमा कर्करोग ६७ नॉन-स्मॉल सेल फुफ्फुसाचा कर्करोग लहान फुफ्फुसाचा कर्करोग ६८ ऑस्टियोसारकोमा आणि अस्थी उपचार कर्करोगाचा अविभेदित प्लेमोर्फिक सारकोमा ऑस्टिओसारकोमा आणि अविभेदित प्लेमॉर्फिक सारकोमा कर्करोगासाठी हाडांवर उपचार ६९ गर्भाशयाचा कर्करोग गर्भाशयाचा कर्करोग 70 पॅनक्रियाटिक न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर (आयलेट सेल ट्यूमर) पॅनक्रियाटिक न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर (आयलेट सेल ट्यूमर) ७१ पॅपिलोमॅटोसिस (बालपण स्वरयंत्र) पॅपिलोमॅटोसिस (मुलांच्या स्वरयंत्रात होणारा कर्करोग) ७२ पॅरागॅन्ग्लिओमा कर्करोग पॅरागॅन्ग्लिओमा कर्करोग ७३ पॅराथायरॉईड कर्करोग पॅराथायरॉईड कर्करोग ७४ पेनिल कर्करोग लिंग कर्करोग 75 घशाचा कर्करोग घशाचा कर्करोग ७६ फिओक्रोमोसाइटोमा कर्करोग फिओक्रोमोसाइटोमा कर्करोग ७७ पिट्यूटरी ट्यूमर पिट्यूटरी ट्यूमर ७८ प्लाझ्मा सेल निओप्लाझम/मल्टिपल मायलोमा कर्करोग प्लाझ्मा सेल निओप्लाझम/मल्टिपल मायलोमा कर्करोग ७९ प्ल्युरोपल्मोनरी ब्लास्टोमा (फुफ्फुसाचा कर्करोग) प्ल्युरोपल्मोनरी ब्लास्टोमा (फुफ्फुसाचा कर्करोग) 80 प्राथमिक मध्यवर्ती मज्जासंस्था (CNS) लिम्फोमा प्राथमिक मध्यवर्ती मज्जासंस्था (CNS) लिम्फोमाचा कर्करोग ८१ प्राथमिक पेरीटोनियल कर्करोग प्राथमिक पेरिटोनियल कर्करोग ८२ पल्मोनरी इन्फ्लॅमेटरी मायोफिब्रोब्लास्टिक ट्यूमर (फुफ्फुसाचा कर्करोग) फुफ्फुसाचा दाहक मायोफिब्रोब्लास्टिक ट्यूमर (फुफ्फुसाचा कर्करोग) ८३ गुदाशय कर्करोग गुदाशय कर्करोग ८४ वारंवार होणारा कर्करोग वारंवार कर्करोग ८५ रेटिनोब्लास्टोमा रेटिनोब्लास्टोमा कर्करोग ८६ Rhabdomyosarcoma, बालपण (सॉफ्ट टिश्यू सारकोमा) rhabdomyosarcoma कर्करोग ८७ लाळ ग्रंथीचा कर्करोग लाळ ग्रंथी कर्करोग ८८ लहान आतड्याचा कर्करोग लहान आतड्याचा कर्करोग ८९ गुप्त प्राथमिक, मेटास्टॅटिकसह स्क्वॅमस नेक कर्करोग मेटास्टॅटिकसह स्क्वॅमस नेक कर्करोग 90 टेस्टिक्युलर कर्करोग टेस्टिक्युलर कर्करोग ९१ घशाचा कर्करोग संबंधित – नासोफरीन्जियल कर्करोग घशाच्या कर्करोगाशी संबंधित – नासोफरीन्जियल कर्करोग ९२ घशाचा कर्करोग संबंधित – ओरोफॅरिंजियल कर्करोग घशाचा oropharyngeal कर्करोग ९३ थायमोमा आणि थायमिक कार्सिनोमा थायमोमा आणि थायमिक कार्सिनोमा ९४ थायरॉईड कर्करोग थायरॉईड कर्करोग ९५ ट्रॅचिओब्रोन्कियल ट्यूमर (फुफ्फुसाचा कर्करोग) ट्रेकोब्रोन्कियल ट्यूमर (फुफ्फुसाचा कर्करोग) ९६ मूत्रमार्गाचा कर्करोग मूत्रमार्गाचा कर्करोग ९७ गर्भाशयाचा कर्करोग, एंडोमेट्रियल गर्भाशयाचा कर्करोग, एंडोमेट्रियल ९८ गर्भाशयाचा सारकोमा कर्करोग गर्भाशयाचा सारकोमा कर्करोग ९९ योनिमार्गाचा कर्करोग योनी कर्करोग 100 रक्तवहिन्यासंबंधी ट्यूमर (सॉफ्ट टिश्यू सारकोमा) रक्तवहिन्यासंबंधी ट्यूमर सॉफ्ट टिश्यू सारकोमा कर्करोग 101 व्हल्व्हर कर्करोग व्हल्व्हर कर्करोग 102 विल्म्स ट्यूमर आणि इतर बालपण किडनी ट्यूमर मुलांमध्ये विल्म्स ट्यूमर आणि किडनी ट्यूमर 103 तरुण प्रौढ, कर्करोग किशोरवयीन कर्करोग


Web Title – रोगाचे नाव हिंदी-इंग्रजीत

Leave a Comment

Share via
Copy link